ÄMNEN


Kort beskrivning av de ämnen som undervisas på SHU

Anatomi

Det läggs stor vikt på de anatomiska strukturernas funktion. Anatomiundervisningen blandas därför i stor grad med fysiologi; de enskilda musklernas olika funktioner, förhållandet mellan muskelgrupper och ledernas biomekanik. Detta för att ge en så helhetlig förståelse som möjligt av hästens rörelseapparat. Denna helhetliga förståelse underlättar för terapeuten att förstå hästens problem.


I undervisningen ingår ett stort antal teckningar av de enskilda skelettdelarna och musklerna, samt en plansch på de ytliga, palperbara musklerna. I undervisningen används lösa skelettdelar från en ponny, för att underlätta inlärningen.

Fysiologi

I fysiologi undervisas eleverna i hur hästens olika organsystem fungerar. Här ingår cirkulationssystemet, respirationssystemet, matsmältningen, urin- och könsorganen, nervsystemet, det hormonella systemet och immunsystemet.


De vanligaste problemen som kan uppstå i de olika organsystemen tas också upp; patologi. Dessutom ges en införing i träningsfysiologi.

Fysiologi undervisas också fortlöpande i samband med undervisningen i anatomi, akupunktur, osteopati och näringslära.


SHU EQUI VET

ANNICA NYGREN Leg.veterinär


TCM Akupunktur

Den viktigaste delen av akupunkturundervisningen vid SHU är att lära sig att ställa riktig diagnos. Det viktigaste hjälpmedlet är pulsdiagnostik. Detta är en gammal kinesisk diagnosticeringsmetod utvecklad för människa, där terapeuten känner av kvalitéen på patientens puls, på bestämda positioner på handledens pulsåder; A. radialis. Eftersom man inte säkert vet var man kan känna av motsvarande puls på häst, måste terapeuten lära sig att använda sin egen puls som mätinstrument.


På varje handled kan man känna av kvalitéen på 6 av energiprocesserna, totalt 12 processer. Detta ger god information om hästens energibalanser. Det tar lång tid att lära sig pulsdiagnostik och studenterna får därfor börja inlärningsprocessen redan den första skolhelgen.


I TCM-delen undervisas om den kinesiska medicinens historia, om energiprocessernas funktion och disharmonier, hur sjukdom uppstår, hur man tolkar symtom, andra sätt att ställa akupunkturdiagnoser; Klimatiska Influenser, De Fyra undersökningarna, De Åtta principerna, hästens reflexzoner mm.


I Akupunkturdelen undervisas om meridianernas förlopp, punkternas placering och de olika punkternas effekt när de stimuleras/behandlas. Studenterna får ett atlas; Equine Acupuncture Atlas, där alla meridianer och punkter beskrivs med namn, placering och effekt och hur de bäst stimuleras. Atlaset innehåller också planscher med tydliga teckningar av meridianerna och punkterna 

Tänder

Det undervisas om tänder i samband med skallen i osteopatidelen. På grund av vår användning av bett har hästarna mycket problem i munnen. Studenterna får lära sig om munhålans fysiologi, anatomi, vilka sjukdomar och skador som är vanligast och orsakerna till dem. Det blir inte undervisat i tandraspning eller andra ingrepp i munnen. Detta är veterinärmedicin.

Osteopati

I osteopatiundervisningen kommer anatomikunskaperna till stor nytta. Studenterna får lära sig hur man palperar en häst och hur lederna fungerar; biomekanik. Det undervisas i hur man ställer en osteopatidiagnos med hjälp av kunskap i musklernas funktion och genom biomekanisk testning av misstänkta leder.


Man får lära sig att det är viktigt att man ser efter ett helhetligt mönster i hästens skador så att man kan förstå vad som är den primära skadan. Symtomatisk behandling, som kiropraktik, fungerar självklart också, men för att undvika akuta återfall är det viktigt att man inte bara behandlar lokala skador men också den primära orsaken.


Studenterna undervisas också i olika sätt att normalisera, eller manipulera, leder med nedsatt rörlighet.

Regler och förutsättningar för studier vid

Skandinavisk Hästterapi Utbildning


Näringslära/Utfodring

Eleverna får lära sig vad man bör tänka på för att kunna utfodra en häst på rätt sätt i förhållande till hästens ätbeteende och matsmältningsorganens funktion. De olika fodertyper som kan ges gås igenom och också hur man räknar ut hästens behov av energi, protein, mineraler och vitaminer. Med denna kunskap lär sig eleverna att sätta upp en foderstat för alla sorters hästar.


Förutsättningar för antagning och studier vid SHU


Du måste vara minst 18 år gammal och ha god erfarenhet av att sköta och hantera hästar. För att kunna undersöka och behandla en häst, utan att riskera att utsätta sig själv eller hästen för skador, krävs att man kan "läsa" hästen. Denna förmåga kan man bara utveckla om man har god erfarenhet av hästhantering. Det är viktigt att all hantering sker på hästens premisser och att hästen får en god upplevelse av behandlingen.

Du bör ha tillgång till flera hästar för att kunna träna palpation och pulsdiagnostik.

För att ha möjlighet att läsa in studiematerialet och träna praktiskt bör du i snitt avsätta minst 2 timmar per dag.

Allt undervisningsmaterial finns både på svenska och norska (bokmål), som är väldigt likt det danska skriftspråket.


Ansökning

Du ansöker genom att trycka på Kontakt i menyn. Här fyller du i ditt namn, epost, gärna adress och telefonnummer och skriver några ord om dig själv. När detta är klart trycker du på Skicka. När jag har fått din ansökan tar jag kontakt och vi sätter upp en tid för en telefonintervju. Nästa kursstart blir i 20 januari 2024.


Kostnad och betalning

Undervisningen är uppdelad på fyra terminer. Vårterminen består av 6 helger och höstterminen av 4.

Utbildningen kostar Skr 5500 per helg, terminsavgiften skall betalas i förskott av varje termin. I avgiften ingår allt undervisningsmaterial som behövs, samt kaffe/te och tilltugg. Totalkostnad för hela utbildningen är Skr110 000.               I särskilda fall kan terminsavgiften delas upp, men för att ha rätt att deltaga i undervisningen måste minst Skr5500 för den aktuella helgen vara betald i förskott. Eftersom betalningen är uppdelad på fyra terminer innebär det att studenten kan hoppa av före nästa termin utan att bli skyldig att betala för resterande terminer. Om studenten har deltagit i undervisningen terminens första helg innebär det att man förpliktigar sig att betala för hela terminen, även om man inte deltar i undervisningen resten av terminen.


Om du blir antagen

Om du blir antagen skickar jag ett kontrakt. Det är först när du har skickat tillbaka ett underskrivet exemplar som du har försäkrat dig om en plats. I god tid före terminstart skickar jag ut Ordningsregler, Deltagarlista, Schema och också Faktura.


Boende 

Boende får studenten ordna själv. Det finns många hotell i Malmö och goda bussförbindelser från centrum till Jägersro; Busslinje 1.Närvaro, examen och titel

Om studenten inte är närvarande hela eller delar av en skolhelg kommer utdelat material att skickas per post. Studenten har också möjlighet att ställa frågor om materialet per epost eller helgen efter.

För godkänd examen krävs att studenten har varit närvarande minst 18 av 20 helger eller att frånvaron sammanlagt inte överskrider motsvarande 2 helger. Missade helger kan tas igen tillsammans med efterföljande kurs.


Det hålls 2 delexamen. Del I; Teoretisk del; anatomi, fysiologi, TCM. Praktisk del; anatomi.

Del II: Teoretisk del; akupunktur, osteopati, näringslära, tänder, örter. Praktiska delar; akupunktur respektive osteopati.


Betygssättning är Godkänd eller Icke godkänd. Vid godkänd examen utdelas Diplom. Titel; Diplomerad SHU HolistiskHästterapeut.

(Diplomerad har samma betydelse som certifierad.)


Vid Icke godkänd examen har man rätt till ytterligare 2 försök. De 2 första gångerna ingår i terminsavgiften, men det tredje försöket kommer att kosta Skr2500 inkl. moms per teoretisk del och Skr625 inkl. moms per praktisk del. Om eleven är frånvarande/hoppar över examen innebär att det att eleven har förbrukat ett av sina försök.


Avhopp

Studenten kan avsluta utbildningen efter varje termin. Om studenten hoppar av mitt i terminen kvarstår kravet om fullt betald terminsavgift.

Vid problematiskt uppförande socialt eller fackligt kan studenten utvisas. Detta har ännu aldrig hänt, och kommer bara att ske i ohållbara situationer. Då kommer terminsavgiften för resterande skolhelger inte att betalas tillbaka.